Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Läkarintyg och social utredning

Vad ska en social utredning innehålla och varför behövs den? När ska läkarintyg bifogas en ansökan eller anmälan om god man?

Om läkarintyg

Vi vill alltid ha in läkarintyg till stöd för godmanskap eller förvaltarskap. Intyget ger oss viktig information som vi behöver både vid handläggningen av ansökan eller anmälan och vid den fortsatta hanteringen av ärendet hos oss efter att ett godmanskap eller förvaltarskap anordnats.

Om social utredning

När vi får in en ansökan eller anmälan ska vi utreda om behov av god man eller förvaltare finns. Om läkarintyg finns anger det hälsotillståndet och om personen förstår vad saken gäller. 

Vi behöver också i en social utredning få information om personens situation. 

Godmanskap - vad en social utredning bör innehålla

 • Uppgifter om den bakomliggande orsaken till att huvudmannen inte klarar att sköta sina angelägenheter på egen hand. Orsaken till att huvudmannen behöver hjälp ska vara sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.
 • Uppgifter om vad huvudmannen behöver hjälp med utifrån godmanskapets tre delar. Bevaka rätt som betyder hjälp med exempelvis rättshandlingar, myndighetskontakter eller ansökningar. Förvalta egendom som betyder hjälp med ekonomin. Sörja för person som betyder att se till att den personliga omvårdnaden är god.
 • Uppgifter om huvudmannens sociala situation och boende till exempel olika hjälpinsatser och sysselsättning.
 • Uppgifter om huvudmannens ekonomi som inkomster, utgifter, tillgångar, skulder eller eventuella fullmakter.
 • Uppgifter om hur behovet av en god man har uppstått och varför inte behovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt genom exempelvis egna medelsförvaltning, fullmakt eller anhörigbehörigheten i 17 kapitlet föräldrabalken.
 • Uppgifter om övriga omständigheter som är betydelsefulla för frågan om godmanskap behövs eller inte.
 • Uppgifter om huvudmannens nära anhöriga och deras eventuella yttranden. Om anhöriga saknas ska det framgå.
 • Uppgifter om andra för huvudmannen viktiga personer som kontaktperson, personlig assistent, personligt ombud, boendestöd eller andra.
 • Uppgift om eventuellt förslag på god man.

Vi behöver även kontaktuppgifter till dig som skriver underlaget och kontaktuppgift till någon som kan kan vara med vid ett första möte mellan huvudmannen och tillfrågad ställföreträdare.  

Förvaltarskap

När det gäller förvaltarskap vill vi ha in samma information som ovan, men med följande tillägg:

 • Varför hjälpbehovet inte kan tillgodoses på något mindre ingripande sätt än genom förvaltarskap. 
 • Har mindre ingripande insatser prövats? Varför har de i så fall inte fungerat?
 • Ett förvaltarskap innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Vilka omständigheter gör att huvudmannen behöver tas ifrån sin rättshandlingsförmåga genom ett förvaltarskap?
 • Förvaltarskap syftar till att skydda personer som på grund av sitt sjukdomstillstånd riskerar att luras på pengar eller att teckna avtal som skadar dem rättsligt eller ekonomiskt. Finns det en sådan risk?

Vi behöver även kontaktuppgifter till dig som skriver underlaget och kontaktuppgift till någon som kan kan vara med vid ett första möte mellan huvudmannen och tillfrågad ställföreträdare.  

Vad gör man om personen inte är känd?

Om personen i fråga inte är aktuell hos er kan ni meddela oss detta. I de flesta fall nöjer vi oss med detta besked.

I vissa enstaka fall är situationen så pass allvarlig för den enskilde att det är påkallat att ni tar kontakt med personen och tar ställning till behovet av hjälp.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022