Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om oss

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Vår överförmyndarnämnd är en nämnd i kommunsamverkan sen den 1 januari 2011. Vi kallar oss därför Södertörns överförmyndarnämnd.

Sen den 1 januari 2019 ingår sex kommuner i nämnden. Vi sitter i Haninges kommunhus eftersom Haninge är värdkommun. Övriga kommuner som ingår är Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. 

Vår tillsyn

Vår huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.    

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. Vi berörs också av flera andra lagar, bland annat förvaltningslagen, sekretesslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Godmanskap

För människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

Läs mer om godmanskap.

Förvaltarskap

Liknar godmanskapet med undantag för att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga inom de delar förvaltarskapet omfattar. En förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.

Läs mer om förvaltarskap.

Förmyndare/förälder

Är en person som företräder ett barn fram till att barnet fyller 18 år. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Läs mer om barn under 18 år.

Särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare

Ett omyndigt barn som saknar förälder eller vars förälder inte kan hantera barnets tillgångar kan få en ställföreträdare utsedd. Denna person sköter om barnets konton.

Läs mer om särkilt förordnad förmyndare

Läs mer om medförmyndare

Godmanskap för omyndigt barn

Ett barn vars förälder är varaktigt oförmögen att hantera sitt barns ekonomi kan få en god man utsedd som sköter om den.

Läs mer om god man i förmyndares ställe

Om ett barn ska göra en rättshandling tillsammans med sina föräldrar eller har motstående intressen med sina föräldrar kan god man tillfälligt utses för att tillvarata barnets intressen vid rättshandlingen.

Läs mer om god man vid motstridiga intressen

Godmanskap för ensamkommande barn

Ett barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare har rätt till en god man som i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköter dess angelägenheter.

Läs mer om god man för ensamkommande barn.

Senast uppdaterad: 16 september 2022