Enkäter

Södertörns överförmyndarnämnd genomför regelbundet enkäter för att se hur vi lyckas med vår service och information. Sen år 2017 skickas enkäterna ut i samarbete med flera andra överförmyndarnämnder i Storstockholmsområdet.

Enkäten skickades 2019 ut till 600 ställföreträdare och huvudmän i vårt område.

Vi tackar alla er som har tagit er tid att svara. Enkätsvaren vi får leder oss i vårt löpande förbättringsarbete. 

Enkätresultaten avseende Södertörns överförmyndarnämnd hittar du nedan.

Senast uppdaterad: 20 november 2020