Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ordförklaringar - vad menar nämnden

Ibland kan det vara svårt att förstå alla ord som vi använder i våra skrivelser. Därför har vi tagit fram en lista på ord och vad vi menar med dem.

Foto: Mostphotos

A

Anordna ställföreträdarskap                                          
Att tingsrätten beslutar om att en person får god man eller förvaltare. 

Avtal                                                        
Överenskommelse eller kontrakt mellan två eller flera parter. 

Avkastning                                             
Ränta eller utdelning på kapital eller investering. 

B

Bortavarande
En arvinge i ett dödsbo som man inte kan få tag på eller inte vet var han eller hon finns eller som man bara tror finns. Arvingen kan vara känd eller okänd till namn. 

D

Delegation                                             
Överlåtelse av beslutsrätt till någon. 

Dödsbo                                                   
Den egendom som finns kvar efter en avliden person. Dödsboet finns kvar tills alla tillgångar har fördelats mellan arvtagarna. 

E

Entlediga ställföreträdare                       
Att byta ut en ställföreträdare.

F

Fodringsägare                                        
Den person man är skyldig pengar. 

Förordna ställföreträdare                        
Att utse och tillsätta en ställföreträdare för ett visst uppdrag. 

Förordnandedagen för en ställföreträdare                   
Från den dagen som en person är utsedd ställföreträdare och därmed har rätt att företräda huvudmannen. 

Förteckning över tillgångar och skulder
En ögonblicksbild över vilka tillgångar och skulder huvudmannen hade den dagen huvudmannen fick en ställföreträdare. 

Förvärv
Att man köper, hyr eller mottar något som gåva. Exempelvis en fastighet eller bostadsrätt. 

G

Gåvoförbud
En ställföreträdare får inte ge bort huvudmannens egendom. Förbudet gäller all slags egendom (fast egendom och lös egendom). Undantaget är personliga presenter som julklappar eller födelsedagspresenter. Värdet av en personlig present ska vara rimligt i förhållande till huvudmannens ekonomi.  

En huvudman som har god man kan själv ge gåvor, om han eller hon kan ge uttryck för att vilja ge en gåva och förstår konsekvenserna av det. Du som är god man bör undvika att medverka vid en gåva som huvudmannen vill genomföra. Du som är god man ska inte ta emot gåva från din huvudman. 

H

Huvudman                                             
Den person som har en ställföreträdare utsedd genom beslut hos tingsrätten. 

J

Jävsituation                                            
En person som inte kan vara rättvis, saklig eller objektiv i en fråga är jävig. 

K

Kontoutdrag
En lista från banken, som visar alla transaktioner (in- och utbetalningar i datumordning) som har skett på kontot under den period du ska redovisa för. Saldo på kontot efter varje transaktion ska gå att se, för att det ska vara tydligt att alla transaktioner finns med i utdraget. Det ska gå att se på kontoutdraget vilken period utdraget gäller för, vilket kontonummer det gäller, och vem som är kontohavare. Det ska synas att kontoutdraget kommer från banken. 

Om du har möjlighet att göra en utskrift från internetbank så går det bra, om utskriften uppfyller dessa krav på innehållet. 

Kontrolluppgift
Årlig sammanställning från den som gjort utbetalningar till huvudmannen. Sammanställningen visar totalt belopp i inkomst under året från den utbetalaren, och hur mycket skatt som dragits av från ersättningen. 

Observera att skattefria inkomster ofta inte syns på kontrolluppgiften. Du ska redovisa alla inkomster till nämnden, även skattefria inkomster. Om skattefria inkomster inte syns på kontrolluppgiften behöver du kontakta utbetalaren för att få en handling som visar även denna skattefria inkomst. 

I din redovisning ska du ta upp inkomst med bruttobelopp, skatten redovisar du som utgift. Det är som regel bruttobelopp som framgår av kontrolluppgiften. 

Redovisa eventuella skattefria inkomster för sig, på en separat rad i redovisningen. Detta har betydelse för nämndens handläggning och för beslut om arvode.  

Kvittens
En kvittens är ett bevis på att en person har tagit emot kontanter från dig. Kvittensen ska innehålla uppgift om vilket belopp du har lämnat över, namn och underskrift från den person som tagit emot beloppet, vilken huvudman pengarna avser och datum då du lämnade över pengarna. 

Förslag på kvittenslista finns på nämndens hemsida, under rubriken ”Blanketter och informationsblad”, blanketten heter ”Redovisning – kvittenser på mottagna medel”. Det finns en blankett som är tänkt att användas av huvudmannen, en annan blankett för t.ex. personal som har hand om handkassa för huvudmannens räkning. 

Om personal har en handkassa ska de föra kassabok. Om personalen kvitterar belopp i kassaboken, kan det räcka med att du kopierar kassaboken och lämnar som bilaga till din redovisning.  

M

Myndig                                                   
En person som är över 18 år. 

R

Registerutdrag över ställföreträdarskap
Ett dokument som visar att en person har ställföreträdare, vilken typ av ställföreträdare, vad som ingår i uppdraget och vem som är ställföreträdare. Ställföreträdaren använder registerutdraget tillsammans med sin egen legitimation för att kunna bevisa att han han/hon har rätt att företräda huvudmannen och utföra uppdraget. 

Rättshandla                                            
Att utföra handlingar avseende personliga, ekonomiska frågor och juridiska frågor med bindande verkan. Det kan handla om att ingå avtal, öppna konton, överklaga beslut, ansöka om insatser eller bidrag. 

Rättshandling                                        
Ett samlingsord för handlingar som är av rättslig betydelse avseende personliga, ekonomiska och juridiska frågor med bindande verkan. Det kan handla om att ingå avtal, öppna konton, överklaga beslut, ansöka om insatser eller bidrag. 

Rättshandlingsförmåga                        
Rätt att fatta egna beslut avseende personliga, ekonomiska och juridiska frågor såsom att ingå avtal, öppna konton, överklaga beslut, ansöka om insatser eller bidrag. 

Rättrådig                                                
Rättvis, hederlig, ärlig, laglydig. 

S

Sammanblandning
En överföring till någon annans konto kan innebära en sammanblandning. Om överföringen skett till ett konto som bara huvudmannen använder ”fickpengkontot” behövs inte kvittens för beloppet. Överföringar mellan huvudmannens konton ska inte redovisas som inkomst eller utgift om det inte avser köp eller försäljning av värdepapper som redovisas i rutan för övriga tillgångar.

Enligt lag är det förbjudet för dig som ställföreträdare att blanda samman huvudmannens tillgångar med någon annans tillgångar. Det får aldrig finnas någon tvekan om vilka tillgångar som är huvudmannens respektive gode mannens. Regeln gäller även om det inte uppkommer någon ekonomisk förlust för huvudmannen.

Otillåten sammanblandning av huvudmannens pengar med dina pengar eller med någon annans pengar, kan t.ex. vara att du gör utlägg av dina egna pengar för att göra ett inköp eller för att lämna kontanter i handkassan i huvudmannens boende, och sedan flyttar samma belopp från huvudmannens konto till ditt eget. Du får inte heller betala huvudmannens räkningar från ditt konto, och sedan ta tillbaka beloppet från huvudmannen till dig själv. Du som ställföreträdare får inte t.ex. låna pengar i ditt eget namn, för huvudmannens räkning. 

Om du har flera huvudmän, måste du hålla isär deras konton och tillgångar från varandra. Du får inte låta en huvudman betala för en annan huvudmans utgifter.  

Sluträkning för ställföreträdarskapet      
En redovisningshandling som ställföreträdaren ska upprätta över huvudmannens ekonomi när uppdraget har upphört. Enligt föräldrabalken ska sluträkningen innehålla huvudmannens tillgångar och skulder vid redovisningsperiodens början och slut samt alla inkomster och utgifter under perioden. 

Ställföreträdare                                      
En god man eller förvaltare som har rätt att företräda en annan person i vissa bestämda frågor.  

U

Upphörande av ställföreträdarskapet      
Ett ställföreträdarskap som avslutas. 

Utomstående ställföreträdare                 
En ställföreträdare som inte är anhörig eller som inte kände huvudmannen innan anordnandet av ställföreträdarskapet. 

V

Verifikat
Ett verifikat är en handling som styrker en uppgift du lämnar i redovisningen. Det kan vara en kopia av ett kvitto eller en faktura där det syns att huvudmannen har köpt en vara, att det som har köpts har levererats till huvudmannens adress eller en kopia av en flygbiljett med huvudmannens namn som visar att denne har varit på semester. Belopp och datum syns som regel på handlingen. Ett verifikat kan inte vara en handling som du själv har skrivit.   

Vite                                                         
Ekonomiskt straff som tingsrätten dömer en ställföreträdare att betala då ställföreträdaren inte har lämnat in vissa fastställda handlingar som överförmyndarnämnden begär. 

Å

Årsbesked
Årligt besked från det företag eller bank där huvudmannens tillgångar finns. Årsbeskedet visar hur stort belopp som finns per årsskiftet, kontonummer, avkastning, skatt på avkastning eller antal andelar i fond. Det ska framgå av årsbeskedet att alla tillgångar, utom det konto ställföreträdaren använder för löpande transaktioner, är spärrade mot uttag utan överförmyndarnämndens samtycke, en så kallad överförmyndarspärr.  

Årsräkning                                             
En redovisningshandling som ställföreträdaren ska upprätta över huvudmannens ekonomi årligen. Enligt föräldrabalken ska årsräkningen innehålla huvudmannens tillgångar och skulder vid redovisningsperiodens början och slut samt alla inkomster och utgifter under perioden. Första året är redovisningsperioden från och med det datum uppdraget startade till och med den 31 december det året.

Därefter ska årsräkningen avse ett kalenderår. 

Åtagandeblankett för ställföreträdarskap                     
Ett dokument där en person genom sitt undertecknade förbinder sig att vara en annan persons ställföreträdare.  

Ö

Överföringar
Flytt av pengar från ett konto till ett annat. Om du flyttar pengar till ett konto som inte tillhör din huvudman ska du förklara vem kontot tillhör, varför överföringen skett och vem som har gjort överföringen. Om det inte syns på kontoutdraget ska du tala om vilket kontonummer överföringen skett till. 

Senast uppdaterad: 31 januari 2020