Granskningsläget

Här kan du se hur långt vi har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2021.

Foto: Mostphotos

Så här prioriteras redovisningarna:

Vi väljer ut ett antal årsräkningar för djupgranskning. De granskas med prioritet av en granskningsgrupp bestående av tre personer.

Övriga årsräkningar omfattas av så kallad normalgranskning och granskas med följande prioritet av alla handläggare:

Du som redovisar för första gången och du som har fått anmärkning föregående redovisningsperiod, får din årsräkning granskad med förtur.
Övriga redovisningar granskas i den ordning de har kommit in till oss.
Observera att om din årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikat saknas begär vi in komplettering från dig. Vi kommer då att påbörja granskningen av din årsräkning i ett senare skede.

Statistik över granskade årsräkningar för år 2021

Antal inkomna årsräkningar för 2021:                            
2022-11-25: 2208 stycken 

Granskade:                                                                   
2022-11-25: 2154 stycken 

Väsentligt försenad granskning

Underrättelse om försenad handläggning

Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten enligt förvaltningslagen 11 § underrätta parten om detta. I en sådan underrättelse ska myndigheten redovisa anledningen till förseningen.

Årsräkningar där arvode har begärts och som inkom till nämnden före den 16 mars är väsentligt försenade.

Överförmyndarnämnden har ännu inte granskat klart alla årsräkningar som inkom före detta datum och kan därför inte heller fatta beslut om arvode. Nämnden bedömer därför att dessa är väsentligt försenade.

Anledningen till förseningen är delvis att nödvändiga uppgifter/underlag saknas.      

Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten enligt förvaltningslagen 12 § skriftligt begära att myndigheten ska avgöra ärendet.

Senast uppdaterad: 16 september 2022