Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Överförmyndarspärrat konto

När ska ett barns tillgångar sättas in på överförmyndarspärrat konto och vad är det? Mot vem gäller spärren?

Huvudregeln är att du som förälder kan ta ut pengar från ditt barns bankkonton utan överförmyndarnämndens samtycke. 

Om tingsrätten eller överförmyndarnämnden har beslutat att någon annan än du som förälder ska ansvara för barnets ekonomi har barnets konton alltid överförmyndarspärr.

Överförmyndarspärrat konto

När ett barn ärver pengar över ett prisbasbelopp, eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska pengarna sättas in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn.

Detsamma gäller också för utbetalningar som överstiger ett prisbasbelopp som sker från försäkringsbolag och vissa myndigheter som betalar ut pengar till barn.

Vem öppnar det överförmyndarspärrade kontot?

Det är du som förälder som ska öppna det överförmyndarspärrade kontot inför en utbetalning.

Det krävs inget särskilt beslut från överförmyndarnämnden för att öppna ett överförmyndarspärrat konto. Banken har en skyldighet att vara behjälplig så att du kan öppna ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn där utbetalningen från försäkringsbolaget kan sättas in. 

Skärpande föreskrifter

Om vi får information om att du missköter förvaltningen av ditt barns tillgångar kan vi besluta om skärpande föreskrifter för att trygga barnets tillgångar. Det betyder att vi kan spärra barnets bankkonton och kräva att du redovisar din förvaltning av barnets tillgångar till oss. 

Socialtjänsten ska meddela oss om de ser att ett barns tillgångar riskerar att användas felaktigt.

Mot vem gäller spärren?

Överförmyndarspärren gäller bara mot dig som förälder och betyder att du bara kan ta ut pengar från kontot efter beslut från oss.

När barnet fyller 18 år

Överförmyndarspärren försvinner automatiskt när barnet fyller 18 år. Barnet har då ensam tillgång till sina pengar.

Lagtext

16 kap 11 § föräldrabalken - valda delar

När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknadsföretag ska även gälla
   1. försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till,
   2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
   3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskadelagen (2014:322),
   4. huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800), och
   5. myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadeståndsanspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyndaren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första stycket nämnt belopp eller med villkor om att värdehandlingarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Lag (2014:323).

Senast uppdaterad: 19 september 2022