Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Förvaltarskap

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med godmanskap eller hjälp på annat mindre ingripande sätt får inte förvaltarskap anordnas. Ett förvaltarskap kan bli nödvändigt när en sjuk person vidtar åtgärder med sin ekonomi på ett sätt som hotar dennes ekonomi och sociala situation.

En person som inte själv kan tillvarata sina intressen kan få en god man. En person som är "ur stånd att vårda sig och sin egendom" kan få en förvaltare.

Förvaltarskapets innebörd

Den som får förvaltare kallas huvudman. Inom de delar som förvaltarskapet omfattar förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning. Huvudmannen har dock rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete och rätt att råda över vad han tjänat genom eget arbete. Tingsrätten har dock möjlighet att inskränka denna rättighet om det är nödvändigt.

Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att vidta åtgärder och agerar på eget ansvar för huvudmannens räkning. Om förvaltaren handlar utanför sitt förordnande blir rättshandlingen ogiltig och förvaltaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man.

Om huvudmannen vidtar en åtgärd utan samtycke av förvaltaren är det att jämföra med att en underårig person handlar utan förmyndarens samtycke. Ett avtal blir bara bindande om samtycke till avtalet lämnas av förvaltaren. Den som huvudmannen ingått avtal med måste vänta på förvaltarens samtycke.

När det gäller huvudmannens personliga frågor som boende och vård bör i första hand huvudmannen själv få bestämma även om förvaltarens synpunkter inhämtas. En förvaltare har inte rätt att bestämma i frågor om äktenskap eller skilsmässa. I undantagsfall kan förvaltaren dock ansöka om skilsmässa. Vi omprövar om förvaltarskapet ska fortsätta varje år.

Läs mer om vad som ingår i uppdraget under:

Om godmanskap och förvaltarskap

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 februari 2020

Kungörelse av förvaltarskap

Alla beslutade förvaltarskap ska kungöras i post- och inrikes tidningar. Vid enstaka tillfällen missas detta, vilket kan leda til stora konsekvenser för huvudmannen.

I alla ärenden där du blir förordnad som förvaltare av tingsrätten är det därför viktigt att du själv snarast kontaktar huvudmannens banker och ser till att de i sitt system registrerar att förvaltarskap föreligger för huvudmannen.