Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Allmänt om godmanskap och förvaltarskap

Din huvudsakliga uppgift som god man eller förvaltare är att företräda huvudmannen. I båda uppdragen kan tre uppdragsdelar ingå. Tingsrätten beslutar om uppdragets omfattning som beror på den enskildes hjälpbehov. Som ställföreträdare har du inte sekretess, men du bör inte avslöja personliga eller ekonomiska uppgifter om din huvudman om det inte är nödvändigt för att utföra uppdraget.

Bevaka rätt

Uppdraget att som god man eller förvaltare bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis röra sig om att företräda huvudmannen mot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlighet med gällande rätt.

Exempel på uppgifter:

 • överklaga beslut som har gått huvudmannen emot
 • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
 • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsplaner, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd
 • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
 • ansöka om bostadsbidrag, bostadstillägg, merkostnadsersättning inhämta överförmyndarnämndens samtycke till försäljning eller köp av bostad.

Bevaka rätt i dödsbo

Om huvudmannen blir arvtagare i ett dödsbo ska gode mannen eller förvaltaren företräda honom eller henne vid bouppteckning, bodelning och arvskifte. Gode mannen eller förvaltaren ska ansöka om vårt samtycke till fördelningen i arvskiftet.

Läs mer om bodelning och arvskifte under blanketter och information

Fastighet, tomt- och bostadsrätt

Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen eller förvaltaren. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt ska säljas, att en ny bostad ska köpas, att bostadsrätten eller fastigheten ska pantsättas eller intecknas för ett lån. Denna typ av rättshandlingar blir giltiga först efter att vi har lämnat vårt samtycke till dem. Om ett hyresavtal gällande bostadslägenhet ska tecknas eller sägas upp behöver dock inte vårt samtycke inhämtas.

Läs mer om försäljning och köp av bostad under blanketter och information.

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi och tillgångar. Det handlar dels om skötsel av vardagsekonomin och dels om förvaltning av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter.

Exempel på uppgifter:

 • betala räkningar
 • lämna fickpengar
 • kontrollera kassabok på eventuellt boende
 • förvalta huvudmannens tillgångar
 • deklarera
 • sanera eventuella skulder
 • inhämta vårt tillstånd vid omplacering av tillgångar.

Sörja för person

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hans eller hennes nytta. Det innebär även att se till att huvudmannen har ett bra boende, får god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Utförandet av denna uppdragsdel sker genom att gode mannen eller förvaltaren har regelbundna kontakter med huvudmannen, boendet, vårdpersonal, hemtjänst med flera. Vid behov ska gode mannen eller förvaltaren ta initiativ till förbättringar, uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet med mera.

Att sörja för person innebär däremot inte att gode mannen eller förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen, följa med på läkarbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat eller vidta andra praktiska åtgärder. Han eller hon ska bara se till att de utförs. De konkreta insatserna genomförs istället genom socialtjänstens insatser som till exempel ledsagare, kontaktperson, hemtjänst.

Skillnaden mellan förvaltarskap och förvalta egendom

Förvalta egendom är en uppdragsdel som kan ingå i både godmanskap och förvaltarskap. Uppdragsdelen omfattar att ta hand om huvudmannens ekonomi och övriga tillgångar. 

Förvaltarskap är ett alternativ till godmanskap. Det är en tvångsåtgärd när huvudmannens tillgångar behöver skyddas av någon anledning. 

Senast uppdaterad: 17 januari 2023