Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

God man för bortavarande

När ska en god man för bortavarande eller okända arvingar förordnas?

När ska man förordna en god man för bortavarande?

En god man för bortavarande eller okända arvingar i dödsbo ska förordnas i följande fall:

  • om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge som vistas på okänd eller avlägsen ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet och förvalta sin lott i det,
  • om det vid ett dödsfall inte kan utredas, huruvida den döde har efterlämnat någon arvinge som är arvsberättigad före Allmänna arvsfonden, eller före eller tillsammans med någon annan känd arvinge, eller också kännedom finns om arvinge efter den döde men kunskap saknas såväl om arvingens namn som om hans vistelseort, och det på grund av sådana omständigheter krävs att okänd arvinges rätt bevakas och hans eller hennes lott i boet förvaltas,
  • om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort eller är okänd och hans eller hennes rätt därför behöver iakttas enligt vad som föreskrivs om arvinge,
  • om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas,
  • om det enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling beror av en framtida händelse, vem egendom ska tillfalla eller egendom först senare ska tillträdas med äganderätt och det krävs att den blivande ägarens rätt bevakas eller egendomen förvaltas för den blivande ägarens räkning, eller
  • om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, ska ställas under vård och förvaltning av god man som avses i detta kapitel.

Vi ska förordna god man enligt ovan efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo, ska det anmälas till överförmyndarnämnden av den som har boet i sin vård.

Rättshandlingar som en god man har företagit med stöd av ett förordnande enligt denna paragraf gäller, även om den egendom som förordnandet avsåg tillfaller någon som den gode mannen inte var förordnad att företräda.

Uppdragets omfattning

Ditt uppdrag medför att du ska kallas till bouppteckningsförrättningen och närvara vid den. När bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket ska du skicka en kopia av bouppteckningen till oss.

Du ska också göra vad du kan för att se till att ett arvskifte kommer till stånd.

Har boet inte skiftats inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades ska du lämna en redogörelse för skifteshinder till oss. En sån redogörelse ska du sen lämna var sjätte månad fram till dess att boet skiftas.

Det är inte din uppgift att söka efter den bortavarande.

I de fall där den bortavarande arvingen är ensam arvinge kan man dock tänka sig att du som god man aktivt söker efter den bortavarande. Det kräver dock att tillgångarna är tillräckligt stora för en sådan utgift.

Arvskifte

Om det finns flera dödsbodelägare ska arvskifte upprättas. När arvskiftet upprättats ska du som god man underteckna arvskiftes­handlingen för den bortavarande/den okände arvingens räkning.

Ett arvskifte ska lämnas i original till oss tillsammans med en ansökan om vårt samtycke till egendomens fördelning. Efter att vårt samtycke har lämnats till arvskiftet ska den bortavarandes/de okända arvingarnas lott föras över på konto i bortavarandes/okända arvingars namn. Kontot ska vara försett med överförmyndarspärr.

Mer information om vad som gäller vid arvskifte finns i vårt informationsblad "Om uppdrag som god man för bortavarande eller okända arvingar i dödsbo"

Finns bara en arvinge i dödsboet och denne är bortavarande eller om alla dödsbodelägare är okända ska egendomen överföras på konto tillhörigt den bortavarande arvingen eller de okända arvingarna. Något arvskifte upprättas inte i dessa fall.

Senast uppdaterad: 16 september 2022